יט

יט לפיכך מותר להוציא זיזין וגזוזטראות מתקרת הבית לרשות הרביםקנב אפילו אינן גבוהים למעלה מגמל ורוכבוקנג שנמצא מונע את הרוכב גמל מלעבור ברשות הרבים אצל ביתו שלא כדיןקנד ועוד שנשפכין שופכין מן הזיז לאמצע הדרךקנה לפי שכן נהגו וכולם מוחלים על זה.

וכן מותר לעשות חלל תחת רשות הרביםקנו בחפירת ביב ששופכי הבית ומימי גשמים מקלחים בו ומכסהוקנז ועל כיסויו הוא קרקע רשות הרבים אף על פי שמן הדין אסור לעשות כןקנח פן יפחת הכיסויקנט באורך הימיםקס הואיל וכבר נהגו לעשות כן הרי כולם מוחלים על זה ועוד שרשות הרבים היא של אדוני הארץ והוא מסרה מן הסתם לבני העיר לעשות בה כרצונם ומנהגםקסא.

וביב שאינו עמוק ג' טפחים מותר לחפור ברשות הרבים מן הדיןקסב ואין צריך לכסותו כלל שכל פחות מג' טפחים הוא כלבוד ואינו נקרא חלל כללקסג:


קנב) שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רצב. רמ"א סי' תיז ס"א.

קנג) דאילו למעלה מגמל ורוכבו מותר. רי"ף ב"ב (לב, ב). רמב"ם הל' נזקי ממון פי"ג הכ"ד. טור ושו"ע סי' תיז ס"ב. רמ"א סי' קנה סכ"ז.

קנד) משנה ב"ב ס, א. טור ושו"ע סי' תיז ס"ב.

קנה) שו"ת הריב"ש סי' תנה. רמ"א סי' קנה סכ"ז. ואז אסור אף אם הזיז הוא למעלה מגמל ורוכבו (ריב"ש שם).

קנו) רשב"א שם. רמ"א סי' תיז ס"א.

קנז) רשב"א שם.

קנח) משנה שם. טור ושו"ע שם. וראה לעיל או"ח סי' שנז ס"א וס"ח.

קנט) גמרא שם.

קס) רמב"ם בפי' המשניות ב"ב סופ"ג.

קסא) רשב"א שם. רמ"א שם. וראה לעיל הל' הפקר ס"ג, וש"נ.

קסב) מרדכי ב"מ רמז תטז. רמ"א סי' תיד ס"ב.

קסג) מרדכי שם.