דיני נזקי ממון ובו כ"ה סעיפים:

ב

ב ואפילו אם בא הנזק עליו אסור לסלקו מעליו אם על ידי זה יגרום שיבא על חבירו שאסור להציל עצמו אפילו בגרם נזק ממון חבירויב. אבל קודם שבא הנזק עליו מותר לדחותו שלא יבא עליו אף על פי שעל ידי זה יבא על חבירויג כגון אמת המים הבאה לשטוף שדהו עד שלא נכנסה לשדהו מותר לגדור בפניה אף על פי שעל ידי זה היא שוטפת שדה חבירו ומשנכנסה לשדהו אסור להוציאה בענין שתגיע לשדה חבירו שכיון שמוטל הנזק עליו אינו רשאי לסלקו מעליו ולהטילו על חבירויד:


יב) נמוקי יוסף ב"ב (ה, רע"ב), בשם ירושלמי ב"ק פ"ג ה"א.

יג) נמוקי יוסף שם. רמ"א סי' שפח סוף ס"ב.

יד) ירושלמי שם. נמוקי יוסף שם.