כב

כב הגודר גדרו בקוצים סמוך לרשות הרבים צריך לצמצם שלא יצא קוץ לרשות הרבים פן יזיקקעג ומדת חסידות להצניע אדם קוציו ושאר כל דבר המזיק במקום שלא יבא מהם תקלה כגון שישליכם לנהר או ישרפםקעד:


קעג) ב"ק ל, א. טור ושו"ע סי' תטו ס"א. וראה לעיל או"ח סי' שח סמ"ט (קוץ המונח ברה"ר בשבת).

קעד) ברייתא וגמרא שם. טור ושו"ע שם ס"ג. וראה גם לעיל או"ח סי' רס ס"ד.