כג

כג ביב או מרתף שיש בו מים סרוחים אסור לשופכם ברשות הרבים בימות החמהקעה (ד) אלא על דעת לפנותם לאלתרקעו ובימות הגשמים מותרקעז אבל מי שופכין נקיים מותר לשופכם ברשות הרבים אפילו בימות החמה לפי שאין שוהין ומתעכבים כלל ברשות הרבים כמו הסרוחים ועכורים אלא יורדים מיד ממקום גבוה למקום נמוךקעח:


קעה) ברייתא ב"ק ו, א. טור ושו"ע סי' תיב ס"ה. וראה לעיל או"ח סי' שנז ס"ג.

קעו) מרדכי ב"מ רמז תטז בשם מהר"ם. רמ"א סי' תיד ס"ב. וכ"ה לקמן סכ"ד-ה. וראה קו"א ס"ק ד (שאפשר הלכה כרבי עקיבא שביעית ספ"ג, שאף על דעת לפנותו לאלתר אסור).

קעז) ברייתא שם. טור ושו"ע סי' תיב ס"ה.

קעח) מרדכי שם. רמ"א סי' תיד ס"ב.