כד

כד מותר להוציא את הזבל והגללים לרשות הרבים בשעת הוצאת זבלים של כל אדםקעט אבל שלא בשעת הוצאת זבלים אסור אלא על דעת לפנותו לאלתרקפ:


קעט) רבי יהודה ברייתא ב"מ קיח, ב. טור ושו"ע סי' תיד ס"ב.

קפ) ר"י בתוס' שם ד"ה מחוורתא. מרדכי ב"מ רמז תטז. טור ורמ"א שם ס"ב. וראה קו"א ס"ק ד בתירוץ הב' (שאפשר הלכה כרבי עקיבא שביעית ספ"ג, שאף על דעת לפנותו לאלתר אסור).