כה

כה החופר ברשות הרבים אפילו ברשותקפא או אצל רשות הרבים לא יצבור העפר ברשות הרביםקפב (בגובה ג' טפחיםקפג) אלא על דעת לפנותו לאלתרקפד:


קפא) ראה לעיל סי"ט.

קפב) רבי עקיבא במשנה סוף פרק ג' דשביעית.

קפג) עיין מרדכי סוף בבא מציעא (רמז תטז דמותר לחפור בור פחות מג' טפחים. הובא לעיל סוף סי"ט), שראייתו מבבא בתרא במשנה נ[ז], א (עושה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה) ושם עומק וגובה שוין.

קפד) כדלעיל סכ"ג-ד. וראה קו"א ס"ק ד (שאפשר הלכה כרבי עקיבא שביעית ספ"ג, שאף על דעת לפנותו לאלתר אסור).