ג

ג וכן חיל מלך שבא לעיר ובני העיר חייבים ליתן להם אכסניא אסור לאחד ליתן שכר לשר החיל לפוטרו מליתן אכסניא כי על ידי זה יגרום נזק לישראל אחרטו (אלא אם כן (א) נותן לו עד שלא נכנס לעירטז). וכן בכל שאר עניני מסים אסור למי שחייבים במס להשתדל אצל השר לפוטרו אם על ידי זה יכביד על אחריםיז והעושה כן נקרא מסוריח:


טו) ירושלמי שם. נמוקי יוסף שם.

טז) ראה קו"א ס"ק א (שסיים בצ"ע). פתחי חושן הל' נזיקין פי"ב ס"ק סג (שכן משמע בתשב"ץ ח"ג סי' מו).

יז) מרדכי ב"ק רמז קעז (בשם שו"ת מהר"מ מרוטנבורג פראג סי' קלד) . רמ"א סי' קסג ס"ו, וש"ך סקט"ז. וטעמי הדבר נתבארו בקו"א ס"ק א.

יח) רמ"א שם. ויתבארו דיניו לקמן ס"ו ואילך.