ו

ו אסור למסור ישראל ביד נכרי בין גופו בין ממונוכח אפילו ממון קלכט בין בדבורל להלשין עליולא או לגלות מצפוניו אפילו אין הנכרי שואל אלא תבן בלבד אסור לומר שיש בבית ישראל פלוני בין שמראה לו באצבע תבן של חבירולב וכל המוסר אין לו חלק לעולם הבאלג.

ואפילו רשע ובעל עבירות אסור למסרו לא גופו ולא ממונולד ואפילו הוא מיצר לו ומצערולה תמידלו בדבריםלז. אבל אם מסרו מותר למסרו במקום שיש חשש שיחזור וימסרנולח ואי אפשר להציל עצמו אלא אם כן ימסרנולט (או שלא נפטר עדיין ממסירה הראשונה ואי אפשר לו להציל עצמו בענין אחרמ).

וכן מי שרגיל להכות הבריות ואי אפשר להציל ממנו אלא אם כן ימסרוהו מצוה על כל אדם למסרו לנכרים שיקחו ממונומא או שיקצצו ידומב שלא יוסיף להכות עוד. אבל מי שהכה חבירו באקראי אסור אפילו למוכה עצמו למוסרומג שאף על פי שאם עבר ומסר יש פוטרין בדיני אדם משום שאין אדם נתפס על צערומד מכל מקום לכתחלה אסור לדברי הכל ומסור גמור הואמה.

ואפילו ישראל אלם שאינו רוצה לבא לדיני ישראל אסור לקבול עליו לפני השר לכופו לעמוד לדיני ישראל עד שיטול רשות מבית דין וכן לכופו על ידי נכרים לקיים פסק דין ישראל צריך רשות בית דיןמו:


כח) רמב"ם הל' חובל ומזיק פ"ח ה"ט. טור ושו"ע חו"מ סי' שפח ס"ט.

כט) רמב"ם שם ה"י. טור ושו"ע שם ס"י.

ל) ב"ק ה, א. מרדכי שם רמז קפז.

לא) רש"י שם ד"ה מוסר.

לב) ב"ק קיז, א.

לג) רמב"ם שם ה"ט. טור ושו"ע שם ס"ט. וראה ברייתא ר"ה יז, א.

לד) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

לה) גיטין דף ז, א. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. וכן אסור להכותו, כדלעיל הל' נזקי גו"נ ס"ב. וכן אסור להכותו, כדלקמן הל' נזקי גו"נ ס"ב.

לו) ראה גיטין שם (מצערי לי טובא).

לז) ראה רש"י שם ד"ה העומדים עלי (לחרף ולגדף).

לח) הרא"ש בתשובה כלל יז סי' א-ב. ב"י סי' שפח סי"ב. רמ"א סי' שפח ס"ט. וראה לקמן ס"ח. וראה לעיל או"ח סי' קנו סי"ב (שאפשר בזה מיירי הירושלמי פאה פ"א ה"א, שמותר לומר לה"ר על בעלי מחלוקת).

לט) רמ"א שם וכגירסת הש"ך שך ס"ק נב.

מ) עיין מרדכי פרק הגוזל רמז קצו, דבכהאי גוונא בחובל פטור ומותר, ומסור נלמד מחובל, ע"ש.

מא) מהר"מ מריזבורק בנימוקיו (שבסוף שו"ת מהר"י ווייל). ש"ך שם ס"ק מה.

מב) רב הונא סנהדרין דף נח, ב. מהר"מ מריזבורק שם.

מג) ראה לקמן הל' נזקי גו"נ ס"ב (לענין להכותו).

מד) תשובת מהר"מ מרוטנבורג, במרדכי ב"ק רמז קצו, והגהות מיימוניות בתשובות מיימוניות לס' נזיקין סי' טו.

מה) ראה פתחי חושן הל' נזיקין פ"ד ס"ק יט.

מו) תשובת מהר"ם מרוטנבורג, שבמרדכי שם רמז קצה, ובהגהות מיימוניות שם. וראה גם לקמן הל' נזקי גו"נ סי"א.