ח

ח עשה המוסר אשר זמם אסור להרגו. אלא אם כן הוחזק במסירותנד ג' פעמיםנה שזה יהרג שמא ימסור אחריםנו.

ואסור לאבד ממונו של מסורנז בידיםנח או על ידי מסירה לנכריםנט אף על פי שמותר לאבד גופו שהרי ממונו ראוי ליורשיוס. אבל (ב) מותר לגרום לו הפסד ממוןסא שכיון שגופו מופקר כל שכן ממונוסב ואין צריך לומר שאינו צריך להגביה אבידתו להשיבה לוסג. ומכל מקום אסור ליטול ממונו לעצמוסד (אפילו אבידתו שהגיעה לידו הואיל וראוי ליורשיוסה. ויש אומרים שהמסור דינו כמומר לכל התורהסו) ואם מצא אבידתו היא שלו ואסור להחזירה לוסז כמו שאסור להחזיר לנכרי לפי שאינה בכלל אבידת אחיךסח. וירא שמים יוצא ידי שניהם ולא יגביה מציאתו כללסט:


נד) רמב"ם שם הי"א. טור ושו"ע שם סי"א.

נה) ב"י סוס"י שפח, בשם מהר"ם מרוטנבורג. ש"ך שם ס"ק נז. וראה גם לקמן הל' נזקי גו"נ סי"א.

נו) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. וראה גם לקמן שם (מיתתו בכל אדם, מפני שהוא כרודף).

נז) ב"ק קיט, א. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם סי"ג.

נח) גמרא שם.

נט) רש"ל ביש"ש ב"ק פ"י סוס"י נ. ש"ך שם ס"ק סב.

ס) גמרא שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. וראה גם לעיל יו"ד הל' רבית סע"ח.

סא) טור שם סי"א, בשם בעל העיטור. שו"ת מהר"י ווייל סי' קס. ש"ך שם.

סב) ב"ק שם (למ"ד קמא). ונתבאר בקו"א ס"ק ב (ד"ה עיין שם) שגם מ"ד בתרא מודה בזה. וראה גם לעיל שם סע"ו.

סג) דלא גרע מגרם הפסד ממון.

סד) יש"ש שם. ש"ך שם ס"ק סג.

סה) תוס' ע"ז כו, ב סוד"ה אני (שמסתפק). הובא בש"ך שם ס"ק סב. ונתבאר בקו"א ס"ק ב.

סו) רש"י גיטין מה, ב ד"ה מומר. רמב"ם הל' תפילין פ"א הי"ג. שלטי גבורים חולין ד, א בשם ריא"ז. הגהות אשר"י ב"מ סופ"ב. דעה הא' שברמ"א ביו"ד סי' ב ס"ט. ונתבאר בקו"א שם (ד"ה ואזיל). וא"כ כשם שמומר לכל התורה אסור להחזיר לו אבדתו (כדלעיל הל' מציאה סל"ט), כן גם מסור אם מצא כו'.

סז) תוס' שם (באופן הא' של הספק: לא איתרבי אצל אבדה). הגהת אשר"י שם (אין מכריזין על אבידתו). ש"ך שם ס"ק סב. ונתבאר בקו"א שם, שכ"ה לדעת הסוברים שהמסור כמומר.

סח) כדלעיל הל' מציאה סל"ח-ט, וש"נ.

סט) ראה אמרי יעקב ביאורים ד"ה וי"ש.