יא

יא וכן המוסר אפילו ממון קל של ישראל ביד נכרים אם הוחזק במסירותצט ג' פעמיםק מיתתו בכל אדם מפני שהוא כרודף כמו שנתבאר בהלכות נזקי ממוןקא.

וכן הבא במחתרתקב לגנובקג הוא כרודףקד שהדבר ידוע לוקה שבעל הבית יעמוד כנגדו להציל ממונו ולא בא אלא על עסקי נפשותקו שאם יעמוד כנגדו יקום עליו ויהרגהוקז לפיכך מותר לבעל הבית להקדים עצמו ולהרוג הגנב תחלהקח אלא אם כן הדבר ידוע שלא בא אלא על עסקי ממון ולא על עסקי נפשות כגון שהוא אוהבו לבעל הבית ביותר כאב לבנוקט:


צט) רמב"ם הל' חובל פ"ח הי"א. טור ושו"ע סי' שפח סי"א.

ק) ב"י שם בסופו, בשם מהר"ם מרוטנבורג. ש"ך שם ס"ק נז.

קא) ס"ז (קודם שימסור), וס"ח (לאחר שמסר ג"פ), ובקו"א שם ס"ק ב (ד"ה עיין).

קב) שמות כב, א. משנה סנהדרין עב, א. רמב"ם הל' גנבה פ"ט ה"ז. טור (בדפוסים ישנים) ורמ"א סי' תכה ס"א.

קג) רמ"א שם.

קד) רמב"ם שם ה"ט. טור ורמ"א שם.

קה) גמרא שם (חזקה). רש"י שם ד"ה חזקה (יודע הגנב). לבוש שם ס"א.

קו) טור שם. לבוש שם.

קז) גמרא שם. רמב"ם שם. טור שם. לבוש שם.

קח) גמרא שם (אם בא להרגך השכם להרגו). רמב"ם שם (ולפיכך יהרג). טור שם. לבוש שם (אמרה תורה להרגו). וראה לקמן סעיף יב (אם צריך התראה). לעיל או"ח סי' שכט ס"ה (אין מפקחים מעליו את הגל בשבת, שהרי אין מצווין להחיותו, וש"נ).

קט) רב שם בגמרא עב, רע"ב. רמב"ם שם ה"י. טור שם. לבוש שם.