יג

יג והגנב שגנב ויצא מן המחתרת הואיל ופנה עורף אינו נהרגקיח וכן אם יש לבעל הבית מושיעים שיושיעוהו אם יקום הגנב להרגו אינו נהרגקיט וכן אם יש עדים שראו הגנב שנכנס וגונב והוא רואה אותם אינו נהרג שהרי יודע שיחייבוהו בתשלומין בבית דין ובודאי לא יגנובקכ.

(וכל מקום שאסור להרגו אסור להכותו אלא אם כן אי אפשר להציל ממנו בענין אחרקכא כי הכאה לגנב אינו דין תורה אלא שלבית דין וטובי העיר יש רשות להכותו לסייג וגדרקכב אבל לא ליחידקכג):


קיח) רמב"ם שם הי"א. טור שם.

קיט) מכילתא שם. ראב"ד שם.

קכ) רמב"ן על התורה שמות כב, ב. מ"מ הל' גנבה שם בדעת הרמב"ם. וראה אמרי יעקב ביאורים ד"ה ובודאי.

קכא) כדלעיל ס"ג.

קכב) כדלקמן סט"ו.

קכג) כדלעיל סוף ס"ג.