יד

יד מי שעוסק בזיופים כגון חתיכת מטבעותקכד במקום שהמלכיות מקפידותקכה וכיוצא בזה ויש לחוש שיסכן רביםקכו דינו כרודףקכז ומתרין בו שלא יעשה ואם אינו משגיח מותר למסרו למלכותקכח ולומר שאין אחד מתעסק בזה אלא פלוני לבדוקכט וכן יחיד שמעלילים עליו בגללו יכול לומר להם אני איני עושה זה אלא פלוני לבדוקל:


קכד) מהר"מ מריזבורק בנימוקיו (שבסוף שו"ת מהר"י ווייל) ד"ה דין מותר. רמ"א סי' שפח סי"ב וסי' תכה ס"א.

קכה) רמ"א שם. סמ"ע שם ס"ק ז.

קכו) מהר"מ מריזבורק שם (פשיעה לקהל). רמ"א סי' שפח שם (שיזיק לרבים). רמ"א סי' תכה שם (שמסכן רבים).

קכז) רמ"א שם.

קכח) מהר"מ שם. רמ"א שם ושם.

קכט) רמ"א סי' שפח שם.

קל) דרכי משה סי' שפח ס"ק טז, בשם מהר"מ מריזבורק שם.