טו

טו בזמן הזה שאין לנו דיינים סמוכיםקלא בטלו כל דיני קנסותקלב מישראל כגון דיני גנבות וחבלותקלג שהכה איש את רעהו וחירופים שחרפו וביישו בדבריםקלד ובהוצאת שם רעקלה ואין לנו רשות אלא לנדות החובלקלו או המחרףקלז עד שיפייס לבעל דינוקלח.

ומכל מקום שבעת טובי העיר יש להם רשות לדון דיני קנסותקלט כפי ראות עיניהם לגדור פרצת הדור כפי צורך השעהקמ לקנוס ממון או להכותוקמא אם אין לו ממוןקמב וכן העובר על אחת מכל העבירות שבין אדם למקוםקמג אף על פי שבטלו דיני נפשות ומלקותקמד יש לטובי העירקמה רשות לעשות כפי ראות עיניהם במלקותקמו או בממוןקמז או בבזיונותקמח (וכל צבור במקומו הם כגאונים ונשיאים לכל ישראל שיש להם רשות להפקיר ממון כפי ראות עיניהםקמט) הכל לפי החוטא ולפי החטא ולפי הענין לגדור פרצת הדור כפי צורך השעה לפי שטובי העיר (שהובררו ונתמנו מדעת רוב הצבורקנ או על פי הגורל שהסכימו עליו רוב הצבור) הרי הם עומדים במקום כל הצבורקנא וכל צבור במקומו הם כגאונים ונשיאים לכל ישראלקנב שיש להם רשות להפקיר ממוןקנג כפי ראות עיניהם שהפקר בית דין הפקרקנד אם הוא בית דין הגדול שאין כמוהוקנה וכן יש להם רשות לענוש עונש הגוף שאינו כתוב בתורה כמו שכתוב בעזראקנו ואכה מהם אנשים ואמרטם וגו' אף כל צבור וצבור במקומו כןקנז:


קלא) גיטין פח, ב (בבבל). תוס' שם ד"ה במילתא (אף בארץ ישראל). טור סי' א. לבוש שם ס"א.

קלב) גיטין פד, ב. רמב"ם הל' סנהדרין פ"ה ה"ט. טור ושו"ע סי' א ס"א.

קלג) משנה סנהדרין ב, א. גיטין פח, ב. רמב"ם שם ה"ח (גזלות וחבלות. והיינו הקנס שבו. ראה רמב"ם וכסף משנה שם הי"ג).

קלד) ראה ב"ק צא, א. סמ"ע שם ס"ק כב. רמ"א סי' תכ סל"ח בשם ב"י סוס"י א, בדעת מרדכי ב"מ רמז סי' שו.

קלה) משנה סנהדרין שם. רמ"א סי' תכ סל"ח.

קלו) רי"ף ב"ק (ל, ב) בשם הגאונים. רמב"ם שם הי"ז. טור ושו"ע סי' א ס"ה.

קלז) רא"ש ב"ק פ"ח סי' טו, וטור סי' א, בשם רב שרירא גאון. שו"ע שם ס"ו.

קלח) ראה גם לעיל ס"ו. או"ח סי' תרו ס"א.

קלט) מרדכי גיטין רמז שפד, בשם ר"י מאייור"א. סמ"ע סי' א ס"ק כ.

קמ) רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ד ה"ד (ב"ד. וראה לקמן סוף הסעיף לענין ב"ד הגדול, וסוף סט"ז לענין ב"ד שנתמנה מדעת רוב הצבור). טור סי' ב (ב"ד). רמ"א שם (טובי העיר). וראה הל' מדות סט"ז-יז (ראשי הקהל). לעיל או"ח סי' שו ס"י.

קמא) רמב"ם שם (להלקות כו' ולהרוג). טור ושו"ע סי'  (שמט) [ב] (בין מיתה בין ממון בין כל דיני עונש). וראה גם לעיל הל' מדות שם (להכותו ולקנסו).

קמב) ראה רמ"א סוס"י ב. אמרי יעקב ביאורים ד"ה או להכותו.

קמג) ראה סנהדרין מו, א.

קמד) טור סי' ב. רמ"א סי' תכה ריש ס"א.

קמה) רא"ש ב"ק פ"ט סי' ה. טור ושו"ע סי' ב.

קמו) סנהדרין שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

קמז) טור ושו"ע שם.

קמח) רמב"ם שם ה"ה. סמ"ע שם ס"ק ח. וראה לעיל הל' אונאה ס"ל.

קמט) קטע זה נכפל מלהלן בסמוך.

קנ) רא"ש שם. טור שם. סמ"ע שם ס"ק ט.

קנא) ראה ירושלמי מגילה פ"ג ה"ב: שבעה טובי העיר ככל העיר.

קנב) רשב"א בתשובה ח"א סי' תשכט (כגאונים לכל ישראל), הובא בסמ"ע שם ס"ק י. וראה מרדכי ב"ב רמז תפ (דטובי העיר כמו גדולי הדור). רמ"א סי' ב (טובי העיר כבית דין הגדול).

קנג) ראה רמב"ם שם ה"ו. שו"ת רשב"א ח"ב סי' שס. טור ורמ"א סי' ב.

קנד) גיטין לו, ב.

קנה) ראה מרדכי ב"ב שם. תרומת הדשן פסקים סי' רנג. סמ"ע סי' ב ס"ק יא.

קנו) נחמיה יג, כה. מו"ק טז, א. רמב"ם שם ה"ח.

קנז) שטובי העיר הם כגאונים ונשיאים כנ"ל.