יז

יז והבית דין שיעמידו טובי העיר צריכיםקעח לידע בהם שיש בכל אחד מהם שבעה דברים חכמה בתורה ענוה יראה שנאת ממון אפילו שלהם אהבת האמת אהבת הבריות להם בעלי שם טוב במעשיהםקעט.

וכל המעמיד דיין שאינו הגון הרי זה שהעמידו עובר בלא תעשהקפ שנאמרקפא לא תכירו פנים במשפט כלומר לא תכיר פני האישקפב לאמר פלוני עשירקפג הוא או קרובי אושיבנו בדיןקפד ואסור להעמיד עם הארץ על סמך שישאל כל דין לחכםקפה.

וכל דיין שנתמנה בשביל כסף וזהב אסור לעמוד מפניוקפו או לכבדו בשאר כבודקפז ולא עוד אלא שמצוה להקל בו ולזלזל בוקפח שעליו דרשו חכמיםקפט אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשה לךקצ שהם כעבודה זרה שמצוה לזלזל בהקצא:


קעח) טובי העיר לידע בחברי הב"ד.

קעט) רמב"ם הל' סנהדרין פ"ב ה"ז.

קפ) רמב"ם שם פ"ג ה"ח. טור ושו"ע סי' ח ס"א.

קפא) דברים א, יז. ספרי דברים פיסקא יז. רמב"ם שם.

קפב) סמ"ע שם ס"ק ב.

קפג) מדרש תנאים לדברים שם. סמ"ע שם.

קפד) ספרי שם. רמב"ם שם. סמ"ע שם.

קפה) רמ"א סי' ח ס"א. וראה גם סנהדרין ז, א.

קפו) ירושלמי סוף ביכורים. רמב"ם שם ה"ט. טור ושו"ע סי' ח ס"א.

קפז) ירושלמי שם (לקראו רבי).

קפח) ירושלמי שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

קפט) ירושלמי שם. רמב"ם שם ה"ח. טור שם. לבוש שם ס"א. סמ"ע שם ס"ק ה.

קצ) שמות כ, כ (לא תעשו לכם). סמ"ע שם.

קצא) לבוש שם סוף ס"א (כמו האלילי כסף ואלילי זהב). סמ"ע שם ס"ק ה (דומיא דעובדי כוכבים). וראה סנהדרין סג, ב (ליצנותא דעבודת כוכבים שריא).