ג

ג הנכנס לבית חבירו שלא ברשות יש לחבירו רשות להוציאו מביתויז ואם מסרב לצאת יש מתיריןיח אפילו להכותו כדי להוציאו אם אינו יכול להוציאו בענין אחריט.

וכן מי שיש לו משרת וחושש שיגנוב ממנו רשאי להוציאו מביתו אפילו קודם שיכלה זמן השכירות ואם מסרב לצאת רשאי להכותו עד שיצאכ.

וכן אם חבירו בא לגזול ממנו איזה חפץ או שכבר גזלו רשאי להצילו מידו אפילו על ידי הכאה אם אי אפשר בענין אחר ואינו צריך להביאו לבית דין כמו שנתבאר בהלכות גזלהכא:


יז) ב"ק מח, סוע"א. טור ושו"ע סי' תכא ס"ו.

יח) טור שם, מגמרא ב"ק כח, א. שו"ע שם.

יט) כדלעיל ס"ב.

כ) מרדכי ב"ק רמז לה. רמ"א שם.

כא) סעיף כח.