ג

ג כל המניח גגו בלא מעקה ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה שנאמריב ולא תשים דמים בביתך.

אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל בו האדם וימות כגון שיש לו בור בחצרו בין יש בו מים בין אין בו חייב לעשות לו חוליא גבוה עשרה טפחים סביב או לעשות לו כיסוי כדי שלא יפול בו אדם וימותיג.

וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה שנאמריד השמר לך ושמור נפשך מאוד ואם הניח ולא הסיר המכשולות המביאים לידי סכנה ביטל מצות עשה ועבר בלא תשים דמיםטו כגון אם סולם רעוע עומד בביתוטז וחצרויז.

וכן המגדל כלב רעיח ואפילו אינו נושך אלא שמנבח כי שמא תפיל אשה מיראתויט וכל המגדל כלב רע הרי הוא עומד בארור כמו המגדל חזיריםכ ואם הוא קשור בשלשלתכא של ברזלכב מותר שאז אין מורא ופחד לאדם ממנוכג ובעיר הסמוכה לספרכד וצריכה שימורכה מאויבים מותר לגדלו וקושרו ביום ומתירו בלילהכו וכלב שאינו רעכז שאינו מנבח על אדם מותר לגדלו בכל מקום ואין צריך לקשרו כלל ועכשיו נהגו להקל בגידול כלב שאינו קשור ביום ויש שלימדו עליהם זכותכח אם אינו נושךכט ונדחו דבריו לכן כל ירא שמים יזהר שיהא קשור בשלשלת של ברזל עד שעה שבני אדם הולכים לישן אפילו אינו נושך אלא מנבחל:


יב) דברים כב, ח. ספרי תצא פיסקא רכט. רמב"ם הל' רוצח פי"א ה"ג. שו"ע סי' תכז ס"ו.

יג) רמב"ם שם ה"ד מספרי שם. שו"ע שם ס"ז.

יד) דברים ד, ט. רמב"ם שם. שו"ע שם ס"ח. וראה גם ברכות לב, סוע"ב.

טו) רמב"ם שם. שו"ע שם.

טז) ברייתא ב"ק טו, ב.

יז) ראה רמב"ם הל' ת"ת פ"ו הי"ד אות ז (מנדין כו' שיש ברשותו כו').

יח) ברייתא שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע סי' תט ס"ג.

יט) מעובדא דההיא איתתא בגמרא שם פג, א. רש"י שם עט, ב ד"ה את הכלב. לבוש שם ס"ג.

כ) ברייתא שם פג, א. רמב"ם הל' נזקי ממון פ"ה ה"ט. וראה לעיל סי' שכד ס"ז.

כא) משנה שם עט, ב. ברייתא שם פג, א. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

כב) טור ושו"ע ורמ"א שם.

כג) סמ"ע שם ס"ק ה.

כד) ברייתא שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

כה) רש"י שם ד"ה לספר.

כו) ברייתא שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

כז) הגהות מיימוניות פי"א מהל' רוצח אות ג. יש"ש ב"ק פ"ז סי' מה.

כח) שלטי גבורים על המרדכי ב"ק רמז עד. רמ"א שם.

כט) רמ"א שם (אם אין לחוש שיזיק בני אדם).

ל) רש"ל ביש"ש שם. הובא בט"ז יו"ד סי' קטז סוף ס"ק ו.