ז

ז לא יתן תבשילסז או שאר אוכליןסח ומשקיןסט תחת המטה מפני שרוח רעה שורה עליהםע אפילו אם מחופים בכלי ברזלעא.

ולא יאכל שום קלוף או בצל קלוף או ביצה קלופהעב שעבר עליהם הלילהעג מפני שרוח רעה שורה עליהם אפילו הם צרורים בבגד וחתומיםעד ואם שייר בהם עיקרםעה והוא השער שבראש השום והבצלעו או מעט קליפתםעז מותרים. וכן לא ישתה משקין מזוגין שעבר עליהם הלילהעח אחר שנמזג במיםעט והוא שלנו בכלי מתכות או כלי נתרפ (ואין צריך לומר מים עצמן שעבר עליהם הלילה בכלי המתכותפא):


סז) ירושלמי תרומות פ"ח ה"ג. רמב"ם וראב"ד הל' רוצח פי"ב ה"ה. טור ושו"ע יו"ד סי' קטז ס"ה.

סח) פסחים קיב, א.

סט) פסחים שם. טור ושו"ע שם.

ע) פסחים שם. ראב"ד שם. שו"ע שם.

עא) פסחים שם. ב"י שם סוד"ה וצריך. ש"ך שם ס"ק ד.

עב) רשב"י נדה יז, א. סמ"ק סי' קעא. פר"ח שם ס"ק ט.

עג) רש"י שם ד"ה שעבר.

עד) גמרא שם.

עה) גמרא שם.

עו) רש"י שם ד"ה עיקרן.

עז) גמרא שם (שייר כו' קליפתן).

עח) רשב"י נדה שם. וראה שו"ת בני ציון ח"ב סי' ג אות ד. אג"ק ח"ב ע' קמ.

עט) ירושלמי ברכות פ"ז ה"ה. רא"ש ברכות פ"ח סי' ב.

פ) גמרא נדה שם.

פא) ראה לעיל או"ח סי' תנה סוף סי"ט (ואפילו נשתהו המים בתוכו ימים רבים מותר ללוש בהם). קונטרס עובר אורח (סוף אורחות חיים ח"ב) סי' ד ס"ב. שו"ת מוהרש"ם מפתחות ליו"ד סי' ח. שו"ת בני ציון ח"א סי' י אות יא. תהלה לדוד סי' ד סוף ס"ק ח. מחשבות בעצה יו"ד סי' ה. אג"ק ח"ב ע' קמג-ה. דברי יציב יו"ד סי' לג ס"ק ב.