י

י המלוה את חבירו בעדים לא יכתבו עדותם ויתנו למלוה שלא מדעת הלוהסה כי שמא אין רצונו של לוה שיהיה למלוה שטר חוב עליוסו. במה דברים אמורים כשלא קנו מידו של לוה אבל אם קנו מידוסז של לוה בפני המלוהסח בקנין סודרסט אפילו לא הלוה לו כלוםע אלא שהקנה לו בקנין סודר שהוא חייב לו מנה הרי העדים רשאים לכתוב ולחתום וליתן ליד זה שנתחייב לו אף על פי שהמתחייב לא אמר להם לכתוב לפי שסתם קנין לכתיבה עומדעא אלא אם כן המתחייב מוחה מלכתובעב.

ואפילו אם נשתהה זמן מרובה ואחר כך בא זה שנתחייב לו ומבקש מהם שיכתבו לו הרי אלו כותבים ונותנים לו בסתם ואינם צריכים לימלך בהמתחייבעג וגם אינם צריכים לחוש שמא פרעועד. ואפילו אם מת המלוהעה וכבר עבר זמן הפרעון בחייו כותבין אחר מותועו. ואין חוששין לפרעון שכיון שסתם קנין לכתיבה עומד הרי זה כאילו תפוס שטר בידו משעת הקניןעז ומי שתפוס שטר והלה רוצה לפרוע צריך להוציא השטר מידו ואם לא הוציאו מידו הוא הפסיד לעצמו והמוציאו נאמן לומר שלא פרעו ואף זה כשפורע צריך להודיע לעדי הקנין שפרעו ואם לא הודיעם הוא הפסיד לעצמועח. וזה שמבקש מהם שיכתבו לו ואומר שלא פרעו נאמןעט וכותבים לו. וכן אם מת זה שנתחייב לופ כותבין ליורשיו. וכן אם מתו שניהםפא:


סה) ב"ב מ, א (לענין הודאה). טור ושו"ע סי' לט ס"ב (לענין הלואה).

סו) טור ולבוש שם ס"ב. וראה לקמן ס"מ (אינו דומה חוב בע"פ לחוב בשטר לכמה דברים ואין חבין לאדם שלא מדעתו שום חובה).

סז) ב"ב דף מ, א. טור ושו"ע שם ס"ג.

סח) טור סי' רלח ס"ב, בשם רמב"ן ב"ב קסז, ב ד"ה כותבין. שו"ע שם ס"א, וסי' לט ס"ד בשם יש מי שאומר. סמ"ע שם ס"ק טו וס"ק לז וס"ק מד (שכ"ה דעת הטור). ש"ך שם ס"ק מג. וכדלקמן סי"ט.

סט) רשב"ם ב"ב מ, א ד"ה קנין וד"ה דסתם. ועד"ז לקמן סי"ז. וראה לעיל יו"ד הל' רבית סנ"ה (סתם קנין סודר מעכשיו).

ע) סנהדרין כט, ב (הודה בפני ב' וקנו מידו). ב"ב שם (דקאי בהודאה). טור ולבוש שם ס"ג.

עא) ב"ב שם. טור ושו"ע שם. וראה גם לקמן סוף סי"ב. לעיל או"ח סי' שו סט"ו.

עב) תוס' ב"ב שם ד"ה ואין, וסנהדרין שם ד"ה הודה. רא"ש ב"ב פ"ג סי' ל ופ"ה סי' ה, וסנהדרין פ"ג סי' כז. טור ושו"ע שם ס"ד.

עג) כתובות כ, א לפירוש רב האי גאון, הובא ברי"ף שם (ז, ב) וברא"ש שם פ"ב סי' טז. טור ושו"ע סי' לט ס"ג.

עד) רא"ש שם. טור ושו"ע שם.

עה) אוצ"ל: הלוה. וראה מ"מ וציונים.

עו) בעל התרומות שער כה ח"א סי' ג, בשם השאלתות ור"י אברצלוני. טור ודעה הא' בשו"ע שם.

עז) בעל התרומות שער נו ח"א סוס"י ד, בשם הרי"ף בתשובה והראב"ד והרמב"ם (לענין גביה ממשועבדים). שו"ע שם ס"א. סמ"ע ס"ק ב (וסי' מג ס"ק ל). ש"ך ס"ק ו (וסי' מג ס"ק לה).

עח) בעל התרומות שער כה שם (לענין מת אחר זמן פירעון). רא"ש שם (לענין נשתהה זמן מרובה).

עט) ש"ך שם.

פ) טור ושו"ע שם (המלוה).

פא) סמ"ע סי' לט ס"ק ח.