יא

יא וכל זה בעדים שנתייחדו לעדות אבל אחרים שלא נתייחדו לעדות לא יכתבו שלא מדעת המתחייבפב שאם לא כן אם היו שם הרבה בני אדם כל שנים מהם יכתבו לו שטר וגובהפג. וכל זה במתחייב ליתן אבל המוחל דבר לחבירו בפני עדים או פטרו מאיזה חוב שהיה חייב לו כותבין ונותנין לו שלא מדעתו בכל ענין ואפילו לא נתייחדו לעדיםפד. וכן המודה לחבירו בפני עדים קבלתי ממך כך וכך על חובי שאתה חייב ליפה ואף על פי שלא אמר להם הלה אתם עדים:


פב) שו"ת הרשב"א סי' א'עג. ריטב"א קידושין מג, א ד"ה אתמר. שו"ע סי' לט ס"ה. רמ"א סי' לו ס"א.

פג) רשב"א וריטב"א שם. ש"ך סי' לט ס"ק טו.

פד) בעל התרומות שער מב ח"ה סי' ד. טור ושו"ע סי' פא סכ"ט. רמ"א סי' לט ס"ג. וראה לקמן ס"מ (לענין שטר מתנה ומכירה).

פה) בעל התרומות שם. טור ושו"ע שם.