יד

יד וכל שטר שיש בו קנין בין שטר חוב בין שטר מכירה או מתנה אם אינו נכתב ביום הקנין כותבין בו הזמן מיום הקניןקכו ולא מיום הכתיבה שכותבין קנינו מפלוני ביום פלוני וכתבנו וחתמנו ומסרנו ליד פלוניקכז. ואם אינן זוכרים יום הקנין כותבין יום הכתיבהקכח והקנין כותבין סתם קנינו מפלוני וכתבנו וחתמנו ביום פלוני ומסרנו לפלוניקכט. ומכל מקום אם זוכרים שקנו ממנו בתחלת חדש פלוני או בסופו או באמצעו יכתבו קנינו בשליש הראשון של חדש פלוני או באמצעו או בשליש האחרוןקל. ואם אינן זוכרים איזה חדש היה או שאינן זוכרים אם היה תחלת חדש או אמצעו או סופו וכותבין יום הכתיבה יכתבו בשטר שטר זה איחרנוהו וכתבנוהוקלא:


קכו) ב"ב קעב, א (שטרי אקניאתא). רשב"ם שם ד"ה להנך (שטר מתנה או מכירה, מה שאין כן בשטרי הלואה). רא"ש שם פ"י סי' לא (שאם יש בו קנין, גם בשט"ח גבי ממשעבדי משעת קנין, ולא הוי מוקדם, וכדלקמן סי"ז). טור ושו"ע סי' מג סט"ז.

קכז) רשב"א שם ד"ה הא. טור ושו"ע שם סי"ח.

קכח) גמרא שם. טור ושו"ע שם סט"ז.

קכט) רשב"א שם. טור ושו"ע שם סי"ח.

קל) ב"י שם סי"ד, בשם מהר"י בירב. ושו"ע סי' מ[ג] סי"ט.

קלא) ב"י מחודש יב, ושו"ע סי' לט ס"ג, מגמרא ב"ב קנז, ב (שבלא דאקני גם שטר מאוחר פסול). וראה סמ"ע שם ס"ק ז. טור ושו"ע סי' מג סי"ב. לקמן סנ"ב.