יז

יז שטר חוב שיש בו קנין מותר לעדים לכתוב ולחתום וליתן ליד הלוהקמו אף על פי שלא ילוה בו ויתננו ליד המלוה עד אחר כמה ימיםקמז לפי שמיד שקנו מיד הלוה בקנין סודרקמח נשתעבדו נכסיו למלוהקמט שזכין לאדם שלא בפניוקנ לפיכך אינו שטר חוב מוקדם. אבל אם לא קנו מידו לא יכתבו ויחתמו ללוה עד שיהא המלוה עמו וימסור השטר ליד המלוה בפניהם בו ביוםקנא כי שמא לא ימסרהו בידוקנב עד למחר והרי הוא מוקדם ופסולקנג. ואפילו נכתב ביום ונמסר בלילה פסולקנד אלא אם כן כתוב בו הזמן מיום המחרתקנה:


קמו) משנה ב"ב קסז, ב (כותבים שטר ללוה כו'). וכדמפרש רב אסי ב"מ יב, סע"ב (בשטרי הקנאה). רי"ף שם (ו, א: שיש בו קנין. והלכתא כוותיה). רמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"ג ה"ה. דעה הא' שבטור סי' לט סכ"ג. שו"ע שם סי"ג.

קמז) ואם שלא נתנו ליד המלוה רק הפקידו ביד שליש, ראה לקמן סמ"ח.

קמח) נמוקי יוסף שם (בחליפין). ועד"ז לעיל ס"י, וש"נ.

קמט) רב אסי שם. רמב"ם וטור שו"ע שם.

קנ) נמוקי יוסף שם (ו, רע"ב) בשם הר"ן. סמ"ע שם ס"ק מ. וכדלעיל או"ח סי' שסו סי"ב, וש"נ.

קנא) רמב"ם וטור ושו"ע שם. ש"ך שם ס"ק מב. וראה לקמן סכ"ג באיזה אופן מותר לעשות כן.

קנב) שו"ע שם. סמ"ע שם ס"ק מב-ג (אף שראו ההלואה).

קנג) שביעית פ"י מ"ה (שמוקדם פסול). טור סי' מג ס"ז (דהיינו אף בכתב בניסן ולא לוה עד תשרי). שו"ע שם ס"ז (שמוקדם פסול). סמ"ע שם ס"ק יב. ש"ך שם ס"ק טז.

קנד) משנה גיטין יז, א (לענין גטין: ונחתם בלילה). טור ושו"ע שם סט"ז (ועד"ז כשנמסר בלילה).

קנה) שו"ע שם סי"א.