יט

יט אבל אין כותבין שום שטר חוב למלוה עד שיהיה הלוה עמוקס אפילו כבר קנו מיד הלוה בקנין סודר מתחלה שלא בפני המלוה שהוא חייב למלוה זה לפי שאין אומרים סתם קנין לכתיבה עומד כשקנו מידו שלא בפני המלוהקסא. ואפילו אם אומר המלוה לעדים כתבו השטר חובקסב וחתמוהוקסג ויהיה בידכם וכשיבא הלוה היוםקסד ויאמר לכם ליתנו לי תתנוהו ליקסה ואם לאו תקרעוהו לא ישמעו לו אולי מערים הוא כי שמא יפול מידם השטר חוב וימצאנו או שמא יגנבנו מהםקסו.

וכן אין כותבים וחותמים שובר ללוה עד שיהא המלוה עמו. אבל כותבים וחותמים שובר למלוה אף על פי שאין הלוה עמוקסז:


קס) משנה ב"ב קס[ז], ב. טור ושו"ע סי' לט סי"ג.

קסא) רמב"ן ב"ב קסז, ב ד"ה כותבין. שו"ע שם ס"ד בשם יש מי שאומר. סמ"ע שם ס"ק טו וס"ק לו וס"ק מד (שכ"ה דעת הטור). ש"ך שם ס"ק מג. הובא דעה זו בטור ושו"ע סי' רלח ס"א. וכ"ה לעיל ס"י (בלוה), ולקמן ס"כ (במוכר).

קסב) מ"מ הל' מלוה ולוה פכ"ג ה"ה. שו"ע סי' לט סי"ג.

קסג) שו"ע שם. סמ"ע שם ס"ק לז.

קסד) דלא הוי מוקדם. סמ"ע סי' לט ס"ק לח.

קסה) ראה אורים ס"ק נא.

קסו) ב"י שם מחודש כג. ש"ך שם ס"ק לח.

קסז) משנה שם קסז, א (לאשה). רמב"ם שם פכ"ד ה"א (אף למלוה). וראה גם לקמן סוף סכ"ה.