כא

כא אם אין העדים כותבים בעצמן השטר אין רשאים לחתום עד שיקראוהו תחלהקעח מלה במלהקעט ויבינו היטב כל הכתוב בוקפ. ואם אינן יכולים לקרות בעצמן או להבין מעצמן יקראו ויפרשו להם שנים אחריםקפא שהם כשרים ונאמנים וראויים להעידקפב ואחר כך יחתמו. ואין לעשות כן לכתחלה לחתום עדים שאין יודעים לקרות ולהבין מעצמןקפג:


קעח) גיטין יט, ב. טור ושו"ע סי' מה ס"ב.

קעט) רמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"ד ה"ז. שו"ע שם.

קפ) הגהות אשרי גיטין פ"ב סי' יב.

קפא) תוס' שם ט, ב ד"ה קורין (שנים קורין). רא"ש שם פ"ב סי' יב. טור ורמ"א סי' מה ס"ב. ב"י ורמ"א שם (שאם אינם מבינים יתרגמו להם).

קפב) שו"ת תורת חיים סי' טז (עט, ב). וראה לעיל ס"ז.

קפג) ש"ך שם סוף ס"ק ד, מן הגמרא שם.