כב

כב וצריכים העדים לחתום בעצמן ועד שאינו יודע לחתום בעצמו ומצוה לאחר לחתום חתימתו במסירת הקולמוס אין זה כלוםקפד שהרי זה כעד מפי עדקפה (ואין צריך לומר אם מצוה לעד השניקפו שאין כאן אלא עד אחד).

אבל אם המתחייב בעצמו חותם על השטר כמו שנוהגים עכשיוקפז ואינו יודע לחתום ומצוה לאחר לחתום חתימתו במסירת הקולמוסקפח ושני עדיםקפט חתומים תחתיה לקיים שזו היא חתימתו שצוה לחתום במסירת הקולמוסקצ הרי זה שטר כשר:


קפד) שו"ת רשב"א ח"ד סי' קצא. רשב"ץ ח"א סי' קכח. הובאו בב"י סי' מה מחודש ג.

קפה) תשב"ץ שם. ש"ך שם ס"ק ח.

קפו) תשב"ץ שם, בשם תשובת רש"י סי' קצג.

קפז) כדלעיל סי"ח.

קפח) ש"ך שם, מתשובת רשב"א, שבתשב"ץ שם.

קפט) אורים שם ס"ק ח.

קצ) עיין תשובת רשב"ץ שבב"י (שממנה למד הש"ך).