כג

כג וצריכים העדים להזהר מאד מאד שלא לחתום אלא על דבר שראו בעיניהם בענין שיכולים להעיד בפני בית דין בתורת עדות כי חתימתם בשטר היא כאילו מעידים בפני בית דיןקצא לכך צריכים להזהר מאד שלא יהיה דבר שקר בעדותם בשום צד בעולם.

כגון מי שרוצה ללות מחבירו לאחר זמן מה ומקדים ונותן שטר חוב עליו ומאמינו שאם לא ילוהו יחזיר לו השטר חוב אסור לעדים לחתום על שטר חוב זהקצב ואם חתמו הרי הם כמעידים שקרקצג. וגם הלה אסור לו לקבל שטר זה ואם קבלו אסור לו להשהותו בתוך ביתו משום שנאמרקצד ואל תשכן באהלך עולה. ולא אמרוקצה בשטר חוב שאין בו קניןקצו שמותר לעדים לכתוב ולחתום וליתן ליד הלוה כשמסרו להמלוה בפניהם בו ביום אלא כשכבר הלוהו או שילוהו בפניהםקצז או שלא ילוהו כלל והוא מחייב את עצמו בשטר חוב זהקצח בתורת מתנה מפני טובת הנאה שקיבל או שיקבל.

וכשחותמין על מסירת מודעא שכתוב בה הכרנו באונסוקצט יזהרו מאד שלא לסמוך עליור אלא אם כן יודעים מעצמן בבירור אונסו:


קצא) כתובות דף יח, ב (כמי שנחקרה עדותן בב"ד). תשב"ץ שם (חתימתם כאילו מעידים בב"ד).

קצב) כתובות דף יט, ב. וראה רש"י שם ע"א ד"ה שטר אמנה. סמ"ע סי' מו ס"ק קב.

קצג) רמב"ם הל' עדות פ"ג ה"ז.

קצד) איוב יא, יד. גמרא שם ע"א. וראה גם לקמן סנ"ג.

קצה) לעיל סי"ז.

קצו) ראה לעיל ס"י, שבקנין מתחייב אפילו לא הלוה לו כלום.

קצז) ראה מ"מ וציונים. אמרי יעקב ביאורים ד"ה ולא אמרו.

קצח) רמב"ם הל' מכירה פי"א הט"ו. שו"ע סי' מ ס"א. סמ"ע שם ס"ק א, וש"ך שם ס"ק ב (שבשטר מודים גם החולקים על הרמב"ם בזה).

קצט) נהרדעי ב"ב מ, רע"ב. טור סי' רה סי"א, ושו"ע שם ס"א.

ר) רמב"ם הל' מכירה פ"י ה"ב. טור שם ס"ט, ושו"ע שם ס"א.