כד

כד וכן צריכים העדים להזהר שלא יחתמו על שום שטר חוב עד שיכירו וידעו שזהו שמורא של לוהרב ולא יסמכו עליו שאומר שכך שמו כי שמא מעלה לו שם איש אחררג כדי לחייב האיש ההוא בשטר חוב זה ועשה קנוניארד עם המלוה. ובשובר צריכים לידע שזהו שמו של המלוה כי שמא עשה קנוניא עם הלוה על איש אחר ששמו כן והלוה חייב לו סך כזה. וכן בשטר מכירהרה ומתנה צריכים לידע שזהו שמו של זה המוכר או הנותן כי שמא עשה קנוניא עם הלוקח או המקבל מתנה על איש אחר ששמו כן להוציא מידו קרקע זה:


רא) משנה ב"ב קסז, א (בגט אשה ושובר). רמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"ד ה"ג (בכל השטרות). טור ושו"ע סי' מט ס"ב.

רב) מ"מ שם (שסגי בהכרת שם לוה בלבד). שו"ע שם. וכדלקמן סכ"ה.

רג) גמרא שם ע"ב.

רד) רמב"ם שם. טור ולבוש שם ס"ב.

רה) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.