כה

כה ואם אינן יודעים שזהו שמו יכולים לסמוך על אחר אפילו על אשה או קרוב שאומרים שכך שמורו לפי שכל דבר שעתיד להגלות אין בני אדם משקרים בורז. אבל שמו של המלוה או הלוקח או מקבל המתנה יכולים לסמוך עליו אם הוא שטר שיש בו קנין שהרי כותבים אותו לו אף בלא המלוה או הלוקח ומקבל מתנהרח. וכן שם הלוה בשובררט:


רו) גמרא שם. רא"ש שם פ"י סי' יז. טור ושו"ע שם.

רז) רא"ש שם. טור וסמ"ע שם ס"ק ד.

רח) מ"מ שם. שו"ע וש"ך סי' מט ס"ק ב-ג. וכדלעיל סי"ז (בשטר חוב) וס"כ (במכירה ומתנה).

רט) כדלעיל סוף סי"ט (שכותבים שובר למלוה אף על פי שאין לוה עמו). וראה משנה וגמרא שם (שבשובר אשה לבעלה צריך להכיר גם שניהם). שו"ע שם (שכ"ה בשובר מלוה ללוה). תומים שם ס"ק א (שיש טעם לחלק בין שובר אשה לשובר מלוה).