כו

כו וכל מי שהוחזק שמו בעיר שלשים יום כותבים שם זה ואין חוששיםרי שמא שינה שמו שלשים יום כדי לעשות קנוניאריא שאם כן אין לדבר סוףריב שלעולם לא נדע שמו.

ואם יש בעיר שנים ששמותיהם ושמות אבותיהם שוים יכתבו שם אבות אבותיהםריג אם יודעים אותם העדים שלא על פי המתחייב. או אם אחד מהם כהןריד או לוירטו יכתבו כן. או שום סימןרטז שבגופן כגון אם זה ארוך וזה גוץריז וכיוצא בזה:


רי) גמרא שם ב"ב קסז, ב. טור ושו"ע סי' מט ס"ג.

ריא) רמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"ד ה"ד. טור ושו"ע שם.

ריב) רמב"ם שם.

ריג) משנה שם קעב, א. רשב"ם שם ד"ה ישלשו. טור ושו"ע שם ס"ז.

ריד) משנה שם. לבוש שם ס"ז. ש"ך שם ס"ק יב.

רטו) לבוש וש"ך שם.

רטז) משנה שם. טור ושו"ע שם.

ריז) רשב"ם שם ד"ה יכתבו סימן. לבוש וש"ך שם.