כח

כח וכל חשבונות שבכל השטרות צריך ליזהר שלא יהיו באותיות כגון ב' ג' ד' ה' ו' מפני שיכול לזייף ולעשות מב' כ' ומג' נ' ומד' ר' ומה' ח' או ק' ומו' ז'רכה וכן כל כיוצא בהן בשאר אותיות בכל כתב. וכל שטר שיכול להזדייף פסול אף על פי שלא נזדייףרכו.

וכן צריך ליזהר שלא יהיה בסוף שיטה חשבון משלש ועד עשר שיכול לזייף ולעשות משלש שלשים ומארבע ארבעים וכן עד עשררכז. ומשמנה יכול למחוק הה' ולעשות שמונים וכן אם כתוב שלשה וארבעה עד עשרה יכול למחוק ולעשות כן בסוף השיטהרכח. ואם נזדמן לו אחת מחשבונות אלו בסוף שיטה יחזור ויכתבנו שנית בראש שיטהרכט:


רכה) טור (ב, ד) וב"י (ה, ו) ושו"ע (ב, ד) שם סי' מב ס"ד. סמ"ע שם ס"ק ט (ה, ו). ש"ך שם ס"ק ח (ג).

רכו) כדלעיל סכ"ז, וש"נ.

רכז) גמרא שם קסז, א. רש"י שם ד"ה אמר אביי. טור ושו"ע שם.

רכח) ש"ך ס"ק ו, בשם ר[א]ב"ן ב"ב שם, ותורת חיים שם ד"ה לא לכתוב.

רכט) ראה גמרא שם. טור ושו"ע שם.