כט

כט ובשיטה אחרונה צריך להחזיר מעניינו של שטררל מה שכבר כתוב למעלה ואין צורך בורלא. לפי שאין למדין משיטה אחרונהרלב שום זכותרלג לבעל השטר שאינו כתוב ומפורש למעלה משיטה אחרונה מפני שאין העדים יכולים לצמצם שיחתמו מיד סמוך לכתב ויש לחוש שמא הניחו שם כדי רוחב שיטהרלד וכתב שם בעל השטר מה שרצה ועל כן אמרו אין למדין משיטה אחרונה ולפיכך תקנו שיחזיר בה מעניינו של שטר לבדרלה. ואפילו אם חתימת העדים היא רחוקה עכשיו כדי רוחב שיטה אחת וזה אין לחוש כלל שהרחיקו שתי שיטות אף על פי כן אין למדין משיטה האחרונה וצריך להחזיר בה מעניינו של שטר לבד לפי שלא חלקו חכמים בגזרתם בין שטר לשטררלו:


רל) רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן ב"ב קסא, סע"ב. טור ושו"ע סי' מד ס"א.

רלא) רשב"ם שם ד"ה וצריך שיחזור. טור שם. ש"ך שם ס"ק ב.

רלב) רב עמרם שם קסב, א. טור ורמ"א שם.

רלג) מה שאין כן לחובתו. רמ"א ס"א, ובסי' מב ס"ה.

רלד) ראה גם לקמן סל"ב וסל"ד-ה.

רלה) רשב"ם שם קסב, רע"א. טור ושו"ע שם.

רלו) תוס' שם (קסב, א סוף דיבור הראשון). רא"ש שם פ"י סי' ב. טור וסמ"ע ס"ק ב.