ג

ג ישראל היודע עדות לנכרי שיש לו דין עם ישראל בערכאותיהםכג אם יגרום בעדותו לחייב הישראל יותר ממה שהיה חייב בדיני ישראלכד אסור להעידו ואם לאו מותר להעידו. ואם מתחלה יחדו הנכרי לישראל להיות לו עד הואיל ויהיה חילול השם אם לא יעיד לו ילך ויעיד לוכה בכל עניןכו:


כג) ב"ק קיג, סע"ב. טור ושו"ע סי' כח ס"ג.

כד) סמ"ע שם ס"ק כ.

כה) רא"ש שם פ"י סי' יד. טור ושו"ע שם. וראה לקמן הל' נזקי ממון בציונים שבס"א.

כו) ראה רא"ש שם. ש"ך שם ס"ק ז.