ל

ל ואם יש בשטר מחקיםרלז או אותיות תלויות או תיבות תלויותרלח או שעבר עליהן הקולמוסרלט צריך לקיימן שיכתוב בסוף השטר תיבה פלונית היא על המחק או תלויהרמ או עבר עליה הקולמוס. וצריך לקיימן לפני שיטה אחרונה שהרי אין למדין משיטה אחרונהרמא:


רלז) ב"ב קסא, ב. טור ושו"ע סי' מד ס"ה.

רלח) רבי יוחנן שם קס, סע"ב (תלויה). רשב"ם שם (ותלה תיבה או שתים). רמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"ז ה"ח (או פלונית או מלה פלונית כו' תלויה). טור ושו"ע שם.

רלט) ריב"ש סי' שפב (דינה כתלויה). שו"ע שם.

רמ) רמב"ם שם. תוס' שם קסא, ב ד"ה אמר (לגירסת ר"ח שם). טור וסמ"ע שם ס"ק ח.

רמא) תוס' שם רד"ה לפי. טור שם ס"ח. סמ"ע שם ס"ק ז.