לא

לא ועכשיו (במקומות) שנהגורמב לכתוב בסוף כל השטרות כולן והכל שריר וקיים ואם לא כתב כן השטר פסולרמג ואין העדים חותמין עליו למדין משיטה אחרונה מה שכתוב בה לפני שריר וקיים שהרי אין לחוש כלל שבעל השטר הוסיף שיטה זו בריוח שהניחו העדים לפני חתימתם כדי רוחב שיטה כיון שאין כתוב שריר וקיים לפני שיטה זו ולפיכך מקיימים המחקים והתלויות בשיטה אחרונה לפני שריר וקייםרמד. אבל לא כאותם שטועים לקיים אחר שריר וקייםרמה. ואם שכחו לקיים לפני שריר וקיים יחתמו העדים תחלה ואחר כך יקיימו ויחזרו ויחתמו אחר הקיוםרמו:


רמב) ראה תוס' ב"ב קסב, א ד"ה לפי (שהורגלנו). רא"ש שם פ"י סי' ב (שהורגלו עתה). טור ושו"ע סי' מד ס"ט. מ"מ הל' מלוה ולוה פכ"ז ה"ח (שמדברי הרמב"ם נראה שאין צריך לכתוב והכל שריר וקיים). ש"ך שם ס"ק י-יב.

רמג) תוס' ורא"ש שם. ש"ך שם ס"ק כא.

רמד) תוס' ורא"ש שם. טור שם ס"ט-יא. ש"ך שם ס"ק י-יב.

רמה) ש"ך שם ס"ק כ.

רמו) מרדכי שם ריש רמז תרמא. רמ"א שם סי"א.