לב

לב וצריכים העדים לדקדק בחתימתם שלא ירחיקום מהכתב רוחב ב' שיטיןרמז הן ואוירן כגון ל' בשיטה העליונה וך' בשיטה התחתונה שהן ב' שיטין וג' אויריםרמח ואם הרחיקו כל כך השטר פסול מפני שיכול לזייף ולכתוב מה שירצה בשיטה ראשונה מב' שיטות אלו ולהחזיר מענינו של שטר בשיטה האחרונהרמט. ואפילו כתוב שריר וקיים בסיום השטררנ יכול למוחקו ולקיים המחק בשיטה שלפני אחרונהרנא ויחזור ויכתוב שריר וקיים בשיטה אחרונה.

מה שאין כן כשלא הרחיקו אלא כדי שיטה אחת אם ימחוק שריר וקיים שבסיום השטר ויכתוב מה שירצה בשיטה אחרונה ויחזור ויכתוב בה שריר וקיים אין למדין מקיום המחק שנתקיים בשיטה האחרונה הואיל והמחק גדול כשיעור שריר וקיים ויש לחוש שכל אדם יעשה כן למחוק שריר וקיים שבסיום השטר ולהוסיף שיטה אחתרנב שהרי אין העדים יכולים לצמצם שיחתמו מיד סמוך לכתברנג ובאותה שיטה יקיים המחק ויחזור ויכתוב שריר וקיים. ולא אמרורנד שמקיימין המחק בשטה אחרונה אלא כשאינו גדול כשיעור שריר וקיים או שאינו במקום שראוי להיות בו שריר וקייםרנה:


רמז) ברייתא שם קס[ב], א. טור ושו"ע סי' מה ס"ו.

רמח) גמרא שם קסג, א כרב חייא בר אמי משמיה דעולא. טור ושו"ע שם ס"ט.

רמט) ש"ך שם ס"ק יב. וראה גם לקמן סל"ו.

רנ) כדלעיל סל"א שעתה הורגלו לכתוב בכל השטרות שריר וקיים, וכמבואר ברא"ש שם פ"י סי' ב. טור ושו"ע סי' מד ס"ט.

רנא) ש"ך שם.

רנב) רבי יוחנן שם קסא, רע"א (בשטר מקושר שכותבים בו שריר וקיים). רמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"ז ה"ח (אף בשטרות שלנו). טור ושו"ע סי' מד ס"ח. ש"ך שם ס"ק יז (שדין זה שייך האידנא שכותבים בכל השטרות שריר וקיים).

רנג) כדלעיל סכ"ט.

רנד) לעיל סל"א.

רנה) גמרא שם.