לג

לג שיטין אלו משערים בכתיבת ידי העדיםרנו שהיא גסהרנז ולא בכתב יד הסופר שהוא מאמן את ידיו לכתיבה דקהרנח מפני שכל המזייף אינו הולך אל הסופררנט אולי לא ישמע לו אלא מזייף בעצמו ואינו יודע לאמן ידיו לכתיבה דקה כמו הסופררס:


רנו) חזקיה שם קס[ג], א. טור ושו"ע סי' מה ס"ח.

רנז) טור ושו"ע שם.

רנח) מ"מ הל' מלוה ולוה פכ"ז ה"ד.

רנט) חזקיה שם. טור ושו"ע שם.

רס) רשב"ם שם ד"ה מאי טעמא.