לה

לה לפיכך כשיש גליון בשטר לפני חתימת העדיםרסח יחתמו זה תחת זהרסט ולא זה אצל זה בשטר אחד מפני שיכול לזייף לחתוך כל השטר ולכתוב בגליון זה שפלוני חייב לו סך שירצה ויהיה שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחתער. וכל שטר שיוכל להזדייף פסול אף על פי שלא נזדייףרעא.

ואם השטר מסתיים באמצע שיטה יחתמו העדים בחצי שיטה הנשאר זה אצל זהערב ולא זה תחת זה. שכשיחתמו זה תחת זה יצטרכו להחזיר מעניינו של שטר לבד בחצי שיטה אחרונה ובכל השיטה שלפניה כי לא ילמדו מהן שום זכות שאינו כתוב למעלהרעג כי שמא הניחו העדים כדי רוחב שיטה שלא יכלו לצמצםעדר ובשיטה שניה התחילו לחתום באמצעהערה שאין שום חשש בזה שיש גליון לפני חתימתם כשחותמין זה תחת זהרעו ובעל השטר כתב מה שרצה בשיטה ומחצה זו. אבל כשחותמין זה אצל זה בחצי השיטה הנשאר אין צריך להחזיר מעניינו של שטר אפילו בחצי שיטה האחרונה ולמדין ממנה כל זכות שכתוב בהרעז שאין לחוש כלל שבעל השטר הוסיף זה שהרי אין העדים רשאים להניח חלק לפני חתימתם כשחותמין זה אצל זהרעח:


רסח) תוס' ב"ב קסג, ב ד"ה שיטה (שפוסלים כשהתחילו לחתום באמצע שיטה, ומסתפקים כשהתחילו לחתום בתחלת שיטה ויש גליון לפני השיטה). רא"ש שם פ"י סוס"י ב (שפסל בסתם). טור ושו"ע סי' מה סי"א (שפסלו בסתם). סמ"ע שם ס"ק כד (שמפרש שפוסלים בשניהם).

רסט) תוס' שם (יחתמו זה תחת זה). שם קסב, ב ד"ה איבעיא (פשיטא דכשר). לבוש שם ס"י (הטעם שכשר). סמ"ע שם ס"ק כא. ש"ך שם ס"ק יז. וראה גם לקמן בהמשך הסעיף.

ער) תוס' שם ד"ה שיטה. רא"ש שם. טור ושו"ע שם.

רעא) רא"ש שם, וכדלעיל סכ"ז. וראה אמרי יעקב ס"ק קנח.

ערב) רשב"ץ ח"א סי' מו (שאז למדים משיטה אחרונה בכל אופן). שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' צד (שכן היה מלמד לעשות לכתחלה). רמ"א שם ס"י. ש"ך שם ס"ק יח.

רעג) תוס' קסג, ב ד"ה איבעיא (פשיטא דכשר, ואין למדים אף מן השלימה). רא"ש פ"י סי' ג (אף אם נאמר דכשר, אין למדים אף מן השלימה). טור סי' מה ס"י, ושו"ע סי' מד ס"ג.

עדר) כדלעיל סכ"ט.

ערה) תוס' שם. רא"ש שם. ש"ך סי' מד ס"ק ח.

רעו) כדלעיל בתחלת הסעיף, וש"נ.

רעז) רשב"א בתשובה שם. רשב"ץ שם. רמ"א סי' מה ס"י.

רעח) רשב"א ורשב"ץ שם. סמ"ע סי' מד ס"ק ה, וסי' מה ס"ק כב. ש"ך סי' מד ס"ק ט, וסי' מה ס"ק יח.