לו

לו ואם לא יחתמו בחצי שיטה הנשאר אלא בראש שיטה אחרת יפסל השטר לגמרי אם לא יצמצמו לחתום סמוך לכתב מיד ויניחו כדי רוחב שיטה מפני שיכול לזייף ולכתוב בחצי שיטה הנשאר מה שירצה ויחזיר מעניינו של שטר בשיטה אחרונהרעט וכל שטר שיכול להזדייף פסולרפ. ואף אם כתוב שריר וקיים בסיום השטררפא יכול למחקו ולכתוב מה שירצה ולקיים המחק בחצי שיטה הנשאר שהיא לפני האחרונה שיוסיף כמו שנתבאר למעלהרפב:


רעט) תוס' קסב, ב ד"ה איבעיא. רא"ש פ"י סי' ג. טור ושו"ע סי' מה ס"י.

רפ) כדלעיל סכ"ז, וש"נ.

רפא) ש"ך שם ס"ק טו (מטעם אחר).

רפב) סעיף לב.