לח

לח עדים שחתמו על השטררצ ואחר כך נשרף השטר בפניהםרצא או שנקרע באונסרצב או שנמחק בין לאלתר בין לאחר זמןרצג ומבקש מהם המלוה שיכתבו לו שטר אחר הרי אלו לא יכתבו ויתנו לו שלא מדעת הלוהרצד כי לא עשאן הלוה שלוחים אלא לכתוב שטר אחדרצה וכבר עשו שליחותםרצו.

אבל אם לא עשו עדיין שליחותם כגון שלא הספיק השני לחתוםרצז עד שנמחק השטר או נקרע או אפילו חתמו שניהם אלא שנמצא בו טעות בסך המעות או בזמן או בשם הלוה והמלוהחצר וכל כיוצא בהםרצט מדברים שהם טעות בוודאיש או ששכחו לכתוב בשטר איזה תנאי שהיה ביניהם כגון נאמנותשא וכיוצא בזה הרי אלו חוזרים וכותבים שנית שלא מדעת הלוה:


רצ) רמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"ג הי"ב (שנמחק בפניהם). טור ושו"ע סי' מא ס"א. מגמרא ב"ב קעא, א.

רצא) רבנו ירוחם במישרים נתיב ד ח"ד. נמוקי יוסף ב"ב פ"י (עט, א) ד"ה גרסי'.

רצב) רמ"א סי' נב ס"א (שדינו כנמחק). מה שאין כן קרע ב"ד (ראה שו"ע שם).

רצג) ש"ך שם ס"ק ג.

רצד) ש"ך שם ס"ק ג-ד. וכדלקמן ס"מ (לענין פרע מקצת חובו), וש"נ. וכדלעיל ס"י (שלא יכתבו אלא מדעת הלוה, או שקנו מידו).

רצה) נמוקי יוסף שם. ש"ך שם ס"ק ד.

רצו) גמרא שם. סמ"ע שם ס"ק ה, וסי' נד ס"ק ג. ש"ך שם.

רצז) נמוקי יוסף שם. סמ"ע סי' מט ס"ק י. ש"ך סי' מא ס"ק ג.

חצר) רא"ש בתשובה כלל סח סי' כא ד"ה עוד מה, וסי' לא-ב. טור ושו"ע שם סי' מט ס"ו.

רצט) רמ"א שם.

ש) ש"ך שם ס"ק ו.

שא) רשב"א בתשובה ח"א סי' תתקצא. ש"ך סי' מא ס"ק ד.