מ

מ אבל שטר מתנה או שטר מכירה בלא אחריות בפירוששח יכתבו בו זמן הראשוןשט. ואפילו שלא מדעת הנותן והמוכר כללשי. ואפילו לא ראו שנאבד ממנו שטר הראשוןשיא כי לא שייך לחוש שמא יהיו לו שתי שטרות שיגבה שתי פעמים כיון שהיא קרקע מיוחדתשיב. וגם לא שייך בה כבר עשו שליחותם כי עכשיו אינם עושים לו שום חובה שהרי כבר זכה הלוקח או המקבל בקרקע זו בשטר הראשון ושטר זה אינו אלא לראיהשיג. מה שאין כן בשטר חוב אף שהוא גם כן לראיה הרי אינו דומה חוב בעל פה לחוב בשטר לכמה דבריםשיד ואין חבין לאדם שלא מדעתושטו שום חובה.

וכןשטז מי שפרע מקצת חובו ומבקש ממנו המלוה להחליף לו השטר ישן בחדששיז ונתרצה לושיח לא יכתבו בו העדיםשיט מזמן הראשון אלא זמן שעומדים בו עתה כי שעבוד הראשון נפקע עתה בהחזרתו אותו ללוה ואינו יכול עתה לשעבד נכסיו למפרעשכ מחדש. ושלא מדעת הלוהשכא לא יכתבו כלל אפילו מזמן שעומדין בו עתה הואיל וכבר עשו שליחותםשכב:


שח) סמ"ע שם ס"ק כב. ש"ך שם ס"ק ט.

שט) תוס' ב"ב קסח, ב רד"ה אבל. טור ושו"ע סי' רלט ס"א. רמ"א סי' מא ס"א. סמ"ע שם ס"ק יג. ש"ך שם ס"ק ח. וכדלעיל סי"ח לענין שטר חוב שאין גובין בו ממשועבדים (שאין לחוש בו לשטר מוקדם).

שי) כדלעיל סי"א לענין שטר מחילה והודאה (שאין לחוש בהם לכתיבה שלא מדעתו).

שיא) ברייתא קסח, ב (שבשטר מכירה בלא אחריות אין חוששין לב' שטרות). גמרא שם קעא, א (במתנה או מכירה בלא אחריות). רשב"ם שם ד"ה ורבה אמר. טור ושו"ע סי' מא ס"א (בב"ד). ש"ך שם ס"ק ז (אפילו עדים) וס"ק יד. טור ושו"ע ורמ"א סי' רלט ס"א. ש"ך שם ס"ק א.

שיב) סמ"ע סי' מא ס"ק יב.

שיג) רשב"ם שם ד"ה ומשני.

שיד) לענין גובה ממשועבדים (סי' לט ס"א), ולענין טענת פרעתי (סי' ע ס"א), ולענין חשש שני שטרות (כדלעיל סי"א).

שטו) משנה עירובין פא, ב (שלא בפניו). רש"י כתובות יא, א ד"ה מהו דתימא (כלומר שלא מדעתו).

שטז) קאי אלעיל סוף סל"ט, וריש סל"ח.

שיז) ב"ב קע, ב – קעא, א. טור ושו"ע סי' נד ס"א.

שיח) הגהת אשרי שם פ"י סי' כח. נמוקי יוסף שם (עט, א) ד"ה גרסי'. רמ"א סי' נד ס"א. וכדלעיל סל"ט – בנמחק כו'.

שיט) רק הב"ד, כדלעיל סל"ט (בנמחק). טור ושו"ע סי' נד ס"א.

שכ) נמוקי יוסף שם. ש"ך סי' מא ס"ק ד.

שכא) ב"ב קעא, רע"א. הגהות אשרי שם. נמוקי יוסף שם. סמ"ע סי' נד ס"ק ג. ש"ך שם ס"ק א.

שכב) גמרא קעא, רע"א. סמ"ע שם.