מא

מא מי שפרע מקצת חובו והשליש את השטר ואמר לשליש אם לא אביא לך המעות עד יום פלוני ליתנם למלוה תן לו שטרו שיגבה כולו ממני והגיע הזמן ולא הביא לו המעות לא יתן השליש את השטר ליד המלוה שזו אסמכתאשכג היא שסמך הלוה בדעתו שיהיו לו מעות כשיגיע הזמןשכד ולא גמר והקנה להמלוה לעולם:


שכג) משנה קסח, א כרבי יהודה. וגמרא שם. טור ושו"ע סי' נה ס"א.

שכד) רשב"ם שם ד"ה אסמכתא. וכ"ה לעיל סי"ב. וראה גם לעיל שם או"ח סי' תמא ס"ד בהגהה, וש"נ.