מד

מד ואם הושלש בידו שטר חוב על מנת שאם לא יפרע הלוה למלוה לזמן פלוני יחזיר השליש את השטר ליד המלוה ואין ידוע לשליש אם כבר נפרע מקצתו ואחר כך עבר הזמן ולא הביא מעות להשליש הרי זה מחזירו למלוה ואינו חושש שמא פרעו להמלוהשלג אף על פי שלא התנה עמו שיביא המעות להשליששלד לפי שאם היה פורע למלוה היה פורע בפני השליש והיה תובע ממנו שטרו ולא היה מניח שטרו ביד השליששלה:


שלג) בעל התרומות שער נב ח"ג סי"א, בשם תשובת הרי"ף (סי' רכח). טור סי' נה ס"ט. ושו"ע שם סי' נו ס"ה.

שלד) ש"ך ס"ק כה. דיני שלישות שבש"ך סוס"י נו סט"ז.

שלה) תשובת הרי"ף ובעל התרומות שם. טור ולבוש סי' נה ס"ה.