מו

מו ואם שכח ענין השלישות על איזה תנאי הושלש בידו לא יחזיר לא לזה ולא לזה עד שיבא אליהו אם הם מכחישים זה את זהשמ. וכן המוצא שטר חוב אצלו ואינו יודע מה טיבושמא אם המלוה הפקידו אצלו או הלוה או אם הפקידוהו אצלו בתורת שלישות ומקצתו פרועשמב לא יחזיר לא לזה ולא לזהשמג ואם החזיר עבר על דברי חכמיםשדמ. וכן יורשי הנפקד לא יחזירו שום שטר שנמצא ברשות אביהםשמה אלא אם כן יודעין מה טיבושמו:


שמ) רא"ש ב"מ פ"א סי' נב. טור ודעה הב' בשו"ע סי' סה ס"ג.

שמא) משנה ב"מ כ, א. טור ושו"ע סי' סה סי"א.

שמב) רש"י שם ד"ה מצא שטר. טור ושו"ע שם.

שמג) משנה שם (יהא מונח כו'). רש"י שם ד"ה יהא מונח (לא יחזיר כו'). טור ושו"ע שם (יהא מונח כו').

שדמ) רא"ש בתשובה כלל קה סוס"י ח. טור ושו"ע סי' סה ס"א. וראה גם רמ"א סי' נה ס"א.

שמה) רא"ש שם. טור ושו"ע שם ס"ב.

שמו) טור ושו"ע שם.