מח

מח במה דברים אמורים בשטר שאין בו קנין סודר אבל אם יש בו קנין סודר והוא שטר מכירה או מתנה שלא שייך בהן פירעון יחזירנו להלוקח או להמקבל מתנהשנא לפי שמשעה שקנו מידו נתחייבשנב והשטר אינו אלא לראיהשנג.

במה דברים אמורים כשאין ידוע מי הפקידו אבל אם ידוע שהמקנה הפקידו רק שלא פירש מה לעשות בו וגם עכשיו אינו כאן כגון שמת אף על פי כן לא יתננו למי שהקנה לושנד כי שמא התנה עם העדים שקנו מידו שיתנו השטר לידו ולא ליד מי שהקנה לושנה כדי שתהיה הברירה עדיין בידו ולא גמר והקנהשנו. ואין צריך לומר אם המקנה חי וטוען כן. וגם לא יחזירנו ליורשי המקנהשנז כי שמא לא התנה כלום עם העדים וגמר והקנהשנח. אבל אם המקנה חי וטוען כן יחזירנו לו כיון שידוע שהוא הפקידו:


שנא) רשב"א בתשובה ח"א סי' א'לה הא'. ב"י רס"י סה. וש"ך סי' נו ס"ק כז. דיני שלישות שבש"ך סוס"י נו סי"ז.

שנב) אפילו לא הגיע השטר למקבל. מ"מ הל' גזלה ה"ט בשם רוב הפוסקים. טור ושו"ע סי' סה סי"ד. וכ"ה לקמן סמ"ט (במצא).

שנג) שו"ת הרא"ש כלל סו סי' ג. ש"ך שם.

שנד) רמב"ם הל' זכיה פ"ט הכ"ו. בעל התרומות שער נב ח"ד. טור ושו"ע סי' נו ס"ה. עיין שם בש"ך ס"ק כז, ובדיני שלישות סוף סימן נו אות יז.

שנה) טור סי' נה ס"י (טעם הב' לענין שטר לוה). ב"ח שם (שלפי טעם זה כ"ה אף בשטר מתנה). ש"ך סי' נו ריש ס"ק כז. דיני שלישות שבש"ך סוס"י נו סי"ז.

שנו) ב"ח שם, ובסי' רנ סמ"ה.

שנז) טור ושו"ע שם.

שנח) טור שם. סמ"ע סי' נו ס"ק כב. ש"ך שם ריש ס"ק כז.