ה

ה אסור להעיד בדבר שלא ראה בעצמו אף על פי שאמר לו אדם שיודע בו שאינו משקר לעולםלז ואפילו אם אמר לו בא ועמוד עם עד אחד שיש לי ולא תעידלח רק שיפחד בעל דיני ויסבור שיש לי שני עדים ויודה לילט לא ישמע לו:


לז) ברייתא שבועות לא, א. טור סי"ג. רמ"א סי' כח ס"א.

לח) גמרא שם. טור ורמ"א שם.

לט) רש"י שם ד"ה וקום התם. טור ורמ"א שם.