נג

נג אסור להשהות שטר פרועשצד או מחולשצה בתוך ביתו אף על פי שהלוה מאמינושצו משום שנאמר ואל תשכן באהלך עולהשצז. ואפילו כתב עליו שוברשצח. עד שיכתבנו על גבי השטרשצט.

והוא שפרוע כולו אבל אם נשאר חייב לו אפילו פרוטה מותר לעכב השטרת. ולכתוב שוברתא. ואם הלוה מאמינו בלא שובר מותרתב.

ומכל מקום אין לו לעכב השטר בשביל שכר הסופר שנתן הוא בעד הלוהתג. שהלוה חייב לשלם שכר הסופרתד אפילו לוה למחצית שכרתה ואם לא היו מעות ללוה ושילם המלוה בעדו אין לו לעכב השטר חוב עד שישלםתו הואיל והשטר חוב לא נכתב על מעות הללו כלל אלא חוב אחר הםתז (ואפילו אם הנייר גם כן של הסופר ונמצא שגוף השטר שלו ואין צריך ליתנו ללוה כלל לצור על פי צלוחיתו עד שישלם בעדותח מכל מקום אין לו להשהותו בביתו אלא קרועתט. ואין צריך לומר שאין לו לעכב השטר חוב בעד חוב שחייב לו ממקום אחר לגמרי). ויש מתיריםתי (וירא שמים יחמיר לעצמו כסברא הראשונהתיא):


שצד) כתובות יט, ב. טור ושו"ע סי' נז ס"א.

שצה) שו"ת הרא"ש סי' עז סי' ד, בשם תשובת הרמב"ן. רמ"א שם ס"א (שנמחל שעבודו). שו"ע סי' סא סי"ב. ש"ך סי' נז ס"ק ב (שמחלו לגמרי).

שצו) ראה גמרא שם (אמנה), ורש"י שם יט, א ד"ה שטר אמנה (והאמינו). ש"ך סי' סא ס"ק טז (אף על פי שהלוה שותק ואינו מבקש השטר).

שצז) איוב יא, יד. גמרא שם. סמ"ע סי' נז ס"ק א, ובסי' סא ס"ק כא. וראה גם לעיל סכ"ג.

שצח) שו"ע סי' נז ס"א. ואף הש"ך שם ס"ק ו (שמתיר בנשאר חייב חמשים אפילו בלא שובר, וכדלקמן בסמוך, מ"מ) לא פליג בהא (שאם פרע כולו אסור אפילו בשובר, כמ"ש הש"ך בסי' סא ס"ק טז, באופן הב'). עיין סי' נד ס"ב וג' (שביש לו שטר לא יפרע לו בשובר עד שיחזיר שטרו).

שצט) שו"ע שם (בפרע מקצתו). ש"ך שם ס"ק ד (בשביל שכר סופר). וראה פתחי חושן הל' הלואה פ"ב ס"ק צז.

ת) ר"ן כתובות (ו, ב) ד"ה תנאי. שו"ע שם.

תא) כדלעיל ריש ס"נ, וש"נ.

תב) ר"ן שם. לפירוש הש"ך שם ס"ק ו.

תג) ר"ן שם ד"ה אסור. שו"ע שם.

תד) משנה ב"ב קסז, ב. טור ושו"ע סי' לט סי"ז. ר"ן שם.

תה) גמרא שם קסח, א. טור ושו"ע שם. סמ"ע שם ס"ק מז.

תו) ר"ן שם. שו"ע סי' נז ס"א.

תז) ש"ך שם ס"ק ו.

תח) שו"ת הרשב"א ח"ג סוס"י נז. רמ"א סי' נז ס"א.

תט) רמ"א שם.

תי) תוס' כתובות יט, ב ד"ה זמנין. רא"ש שם פ"ב סי' יא. וראה ש"ך שם ס"ק ד.

תיא) שכן פסק השו"ע בפשיטות.