ח

ח אסור ליטול שכר לילך להעיד בבית דיןנו (שבעירונז) מה שראה כבר שהרי הוא מחויב בזה מן התורהנח ואסור ליטול שכר על קיום המצותנט. אבל מותר ליטול שכר לילך לראות הענין כדי שיהיה עד בדבר אחר כך שהרי זה אינו מחוייב כלל לראות העניןס. ומטעם זה מותרים עדי הגט ליטול שכר על חתימתםסא:


נו) משנה בכורות כט, א (עדותיו בטלין). רמ"א סי' לד סי"ח.

נז) ט"ז סי"ח (שמותר ליקח שכר טירחא בהליכה להעיד). וראה באריכות לעיל יו"ד סי' א קו"א ס"ק ז.

נח) כדלעיל ס"א, וש"נ.

נט) ראה גם לעיל יו"ד שם. הל' ת"ת פ"א ה"ב (ללמד תורה). לקמן הל' עוברי דרכים ס"ג.

ס) שו"ת רשב"א ח"ג סי' יא. רמ"א שם. ט"ז. ש"ך.

סא) תוספות יו"ט בכורות פ"ד מ"ו. וראה ש"ך שם ס"ק יח. לעיל יו"ד שם (ד"ה וגם שכר החתימה). חקרי הלכות א מא, א.