ט

ט קבלת עדות צריך שלשה מומחין יודעין הלכות עדות כשר ופסול וזהירים בקבלתם לכוין עדות כל אחד ואחדסב כמו שצוו חכמיםסג הוי זהיר בדבריך שמא מתוך דבריך ילמדו לשקר. ומקרוב התחילו הדיוטות לקבל עדים ומטים עקלקלותםסד:


סב) נמוקי יוסף ב"ק (לט, ב) בשם בעל העיטור אות ק, קבלת עדות (נו, ג), בשם תשובת הרי"ף (סי' רא). ב"י סי' כח מחודש יג. שו"ע סכ"א.

סג) אבות פ"א מ"ט. בעל העיטור ונמוקי יוסף שם. שו"ע שם.

סד) בעל העיטור ונמוקי יוסף שם.