י

י וכל מטבע שנפחת ונחסר מחצי שתות ממשקלו אסור לקיימו בביתועז מפני שבקל מרמין בועח להוציאה ביפה (וכמו שאסרה התורהעט להשהות מדה חסרה בביתו שנאמרפ לא יהיה לך בביתך וגו' שלא יבואו לרמות בה כמו שיתבארפא). ולא ימסרנופב לאנס או לתגר מפני שמרמין בו אחריםפג. ולא יעשנו משקל ולא יזרקנו לתוך שברי כסףפד שהרי אסור לקיימו שמא יבא אחר וירמה בו להוציאו ביפהפה. אלא יתיכנו או יקבנו באמצעו לתלות בצואר בתו אבל לא יקבנו מן הצדפו שמא יבא אחר ויחתוך מקום הנקבפז.

ואם חסר עד שעמד על חציו כגון סלע שעמד על שקל ושקל שעמד על דינר ודינר על חציו מותר לקיימופח שאז אי אפשר לרמות בו מפני שהפחת שלו ניכר לכלפט. אבל אם עמד על פחות מחציו אסור לקיימוצ מפני שאפשר לרמות בו להוציאו בחציו שהוא שקל או דינר או חצי דינר כיון שהם מטבעות היוצאיםצא.

ומטבע שאין לוקחין אותו אלא במשקל מותר לקיימן בכל ענין שכל הלוקחו ישקלנוצב:


עז) ברייתא שם נב, א (שאסור לקיימה). גמרא שם רע"ב (כשפחתה כדי אונאה). רש"י שם (כשלא פחתה כדי אונאה לכל חד וחד כדאית ליה מותר לקיימה). טור ושו"ע סי' רכז סי"ח (כדי אונאה). וכדעה הב' דלעיל ס"ט (דהיינו חצי שתות).

עח) טור ושו"ע שם.

עט) רמב"ם הל' גנבה פ"ז ה"ד (כיוצא בו כו').

פ) דברים כה, יד.

פא) לקמן הלכות מדות ומשקלות ס"ג. וראה הל' גזלה קו"א ס"ק ב. לקו"ש חכ"ז ע' 55 הערות 21-22.

פב) אוצ"ל: ימכרנו.

פג) ברייתא שם. רש"י שם ד"ה ולא לחרם (אדם אנס). טור ושו"ע שם. וראה לקמן סכ"ב בציונים (שכאן רואים שהתגר כאנס).

פד) ברייתא שם ע"ב. רש"י שם ד"ה גרוטותיו (שברי כלי כסף). טור ושו"ע שם.

פה) רש"י שם ד"ה מן הצד.

פו) ברייתא וגמרא שם. טור ושו"ע שם.

פז) רש"י שם. סמ"ע שם ס"ק לב.

פח) ברייתא וגמרא שם ע"א. טור ושו"ע שם.

פט) רש"י שם ד"ה בסלע. טור ושו"ע שם.

צ) משנה כלים פי"ב מ"ז. גמרא שם. רמב"ם שם.

צא) רש"י שם ד"ה בסלע וד"ה דינר הבא מסלע.

צב) רבנו ירוחם במישרים נתיב ט ח"ג (לא, ג). רמ"א שם.