יא

יא וכל דין אונאה אינו אלא בישראלצג אבל נכריצד הטועה בשיווי המקח או בשיווי המטבעצה אין צריך להודיעו טעותו שנאמרצו אל תונו איש את אחיו אחיו ולא נכרי.

אבל אסור להטעותוצז בין בשיווי מקחצח בין בחשבון כמו שיתבאר בהלכות גזלהצט. וכן כל מרמה שבעולם אסורה במקח וממכר אפילו לנכרי כגון אם יש מום במקחו צריך להודיעו ללוקח אף על פי שהוא נכריק שהרי זה מטעהו וגונב דעתו אם אינו מודיעו והרי זה כגונב ממנו ממוןקא ואסור מן התורה כמו שיתבאר בהלכות גזלהקב:


צג) בכורות יג, ב. טור ושו"ע סי' רכז סכ"ו. וראה גם לעיל הל' מכירה סי"ב. לקמן הל' מדות ומשקלות ס"ב. הל' נזקי ממון ס"א.

צד) תוס' ב"מ דף סא, א ד"ה לעבור. סמ"ע סי' רלא ס"ק א.

צה) שיש לו דיני אונאה (כדלעיל ריש ס"ט). ולענין טעות בחשבון, ראה לעיל ס"ה (שאין לזה דיני אונאה). לקמן בסמוך (שאסור להטעותו). הל' מדות ומשקלות ס"ב (כנ"ל). הל' גזלה ס"ד (שכשהנכרי טעה מעצמו מותר). העו"ב תתצא ע' 54.

צו) ויקרא כה, יד. בכורות שם. שו"ע שם. וראה תוס' וסמ"ע שם (דכתיב עמיתך).

צז) רמב"ם הל' גנבה פ"ז ה"ח (בחשבון), והל' גזלה ואבדה פי"א ה"ד. מרדכי ב"ק פ"י רמז קנח, בשם הראבי"ה. רמ"א סי' שמח ס"ב (בחשבון). וכ"ה לקמן שם ושם (בחשבון).

צח) מדאסור לגנוב דעתו אפילו בדבר שאין בו הפסד, כדלקמן סי"ב. וראה אבני נזר או"ח סי' שכה אות יט. מנחת פתים חו"מ סי' רכז סכ"ו. חקרי הלכות ד ט, א. נעם אליעזר סי' ו. פתחי חושן גנבה והונאה פ"א ע' ח.

צט) סעיף ד.

ק) רמב"ם הל' מכירה פי"ח ה"א. טור ושו"ע סי' רכח ס"ו.

קא) ראה מ"מ וציונים.

קב) סעיף א.