יב

יב ואפילו לגנוב דעתו בדבר שלא יגיע לו הפסד להנכרי אסור מדברי סופריםקג כגון למכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטהקד. ואף לגנוב דעת הבריות בדבריםקה אפילו במלה אחת של שפת חלקות או גניבת דעתקו או במעשה שמראה שעושה בשבילן ואינו עושהקז אסור מפני שמחזיקים לו טובה בחנםקח:


קג) סמ"ק סי' רסב. וראה חקרי הלכות ד ט, ב.

קד) חולין צד, א. רש"י שם ד"ה במר שחוטה (טרפה שחוטה בחזקת שחוטה). רמב"ם הל' דעות פ"ב ה"ו (נבלה), והל' מכירה פי"ח ה"ג (אף על פי שהנבלה אצלו כשחוטה). טור ושו"ע סי' רכח ס"ו.

קה) ראה לקמן סכ"ז ואילך.

קו) רמב"ם הל' דעות שם, והל' מכירה פי"ח ה"א.

קז) טור ושו"ע שם.

קח) רש"י שם ד"ה משום, וד"ה לא יסרהב, וד"ה ולא יפתח לו.